Catalunya sense límits
Catalunya sense límits

Catalunya té un potencial extraordinari que es veu limitat, en part, per una onada ideològica favorable a limitar la iniciativa privada, la col·laboració publicoprivada i el rol de la societat civil enfront les administracions públiques, valors que sempre han estat motor per al progrés de Catalunya. Aquesta visió s’expressa permanentment en els mitjans de comunicació i xarxes socials, i incideix en les actuacions de les diferents administracions públiques catalanes.


Per aquesta raó, un grup de professionals de diferents àmbits estem impulsant l’Associació Catalunya Sense Límits per fer propostes que facilitin el progrés econòmic de Catalunya i oferir una alternativa rigorosa a aquesta visió que limita el desenvolupament econòmic del nostre país.


L’objectiu de l’associació és generar debat públic i incidir en les polítiques catalanes a favor de la qualitat institucional del nostre país, del dinamisme empresarial i de la col·laboració publicoprivada.


SOBRE L’ASSOCIACIÓ

CATALUNYA SENSE LÍMITS


QUI SOM?


Els qui estem impulsant l’Associació Catalunya Sense Límits som un grup de professionals de diferents àmbits que creiem que la societat civil, la iniciativa empresarial i la col·laboració publicoprivada són elements d’èxit en el desenvolupament i progrés de Catalunya.


ELS NOSTRES OBJECTIUS


 • Aconseguir que la societat catalana tingui valors favorables al dinamisme empresarial, al rol actiu de la societat civil i a la col·laboració publicoprivada.
 • Generar discussions, debats, iniciatives i polítiques -tant públiques com privades- que afavoreixin aquests valors.
 • Aconseguir que les administracions públiques catalanes actuïn d’acord amb aquests valors.

QUÈ FEM?


 • Promoure i coordinar accions amb institucions que promouen valors similars.
 • Propiciar trobades i debats per generar reflexió i enfocar-la a l’acció.
 • Desenvolupar relacions públiques i institucionals amb voluntat d’intervenir en el mapa polític i institucional.
 • Promoure opinió als mitjans de comunicació i xarxes socials.
 • Finançar estudis independents i fer-ne difusió.
 • Promoure posicionaments amb rigorositat als temes d’actualitat des de l’òptica dels nostres valors.

DECÀLEG DE PROPOSTES PER FACILITAR

L’ACTIVITAT EMPRESARIAL A CATALUNYA


 1. Posada en pràctica d’un fast-track urbanístic per a projectes d’especial interès econòmic a fi i efecte de poder agilitzar els processos de canvi d’ús de terreny, POUM o PAU (plans d’actuació urbanística o plans d’ordenació municipals) que sovint són esculls per a projectes intensius en ús de sòl. Aquesta agilització hauria d’estar emmarcada dins del reglament previst per a la facilitació de projectes de caràcter estratègic (Acord de Govern GOV/177/2022, de 6 de Setembre).
 2. Implementació de la figura del “perseguidor” de projectes encallats en tràmits que s’originen en el sistema de Finestreta Única Empresarial, tot interpel·lant a les diverses administracions involucrades i organismes municipals i autonòmics per a desfer-ne la obstrucció.
 3. Establiment del silenci administratiu positiu per als tràmits que s’originen al sistema de Finestreta Única Empresarial sempre i quan la naturalesa del tràmit ho permeti. Una xifra habitual a altres jurisdiccions és la dels 90 dies: passats 90 dies, i sense resposta de l’administració, es considera positiva la resposta al tràmit. Es recomana, així mateix, que si es preveu la possibilitat de presentar recurs també s’apliqui el criteri de silenci administratiu a la resolució de recursos, a fi i efecte de desincentivar la possible resolució negativa de la petició inicial per disposar de major temps de resolució un cop dins la fase de recurs.
 4. Implementació d’un sistema de declaracions responsables com a substitutiu de les llicències que permeti agilitzar els casos en els quals l’administració no pot donar una resposta en temps i forma a una petició de llicència – particularment orientat a tràmits menors.
 5. Transició cap a un marc de disseny i avaluació de polítiques públiques que eviti la imprevisibilitat i inseguretat jurídiques per a dur a terme activitats econòmiques, evitant situacions sobrevingudes com el PEUAT o l’impost a la generació elèctrica dels Pressupostos de la Generalitat. El diàleg permanent entre administració i actors econòmics resultarà essencial per evitar aquestes situacions límit.
 6. Recol·lecció agregada de dades sobre peticions de permisos d’obres, llicències d’activitat i legalització contra incendis, amb el percentatge de permisos concedits i el temps de resposta en cada cas, de tal forma que resulti factible analitzar l’estat de la qüestió a nivell de tot Catalunya. Fins al moment, l’única manera és fer una petició de transparència de forma individual a cadascun dels municipis, dificultant així la comprensió global de la situació.
 7. Implementació dels principis de compensació normativa: one in, one out (per aprovar una normativa cal eliminar-ne una altra) i balanç pressupostari zero (per aprovar una norma amb dotació pressupostària cal justificar quina dotació existent es redueix o suprimeix), a fi i efecte d’evitar el constant creixement de producció normativa.
 8. Creació d’una Bústia contra la Hiperregulació que permeti a la ciutadania i empreses denunciar situacions on la densitat burocràtica sembla excessiva i dificulta la posada en marxa d’iniciatives d’emprenedoria o noves inversions del teixit empresarial existent. Actualment existeix una bústia online de consulta i reclamació dins la Finestreta Única Empresarial. Es proposa escalar aquest concepte a tot el sí del Govern i fer-ne la promoció necessària per augmentar-ne el nombre de consultes recopilades, amb l’objectiu final de simplificar i reduir el corpus normatiu.
 9. Consolidació de la aposta per la digitalització de l’administració pública, tot aprofitant les oportunitats que les tecnologies digitals ofereixen en termes de reducció de terminis, integració de dades i accés interdepartamental a la informació. Si bé a Catalunya s’ha avançat de forma significativa entorn del Canal Empresa i la FUE, segueix havent-hi una multitud de tràmits que no s’integren encara al sistema –paradoxalment, aquells que habitualment són més susceptibles de paralitzar per complet un projecte, com els de caire urbanístic.
 10. Foment d’un consens polític que permeti la construcció d’infraestructures clau per al teixit econòmic tot disminuint el grau de condicionament de la agenda pública per part de determinats grups d’interès minoritaris que aconsegueixen frenar qualsevol projecte constructiu, com l’ampliació del Port de Barcelona i de l’Aeroport d’El Prat o el desplegament de parcs eòlics i fotovoltaics.

CONEIX LES NOSTRES

ACCIONS I CAMPANYES


Renovables sí

Catalunya necessita generar energia renovable per lluitar contra el canvi climàtic i millorar la competitivitat de la seva economia. I fer-ho sense demora.

Públicprivat.cat

El país que tenim i el que volem no s’entén sense la contribució de la iniciativa publicoprivada. #LaSumaQueMultiplica

CONTACTA’NS

DUBTES, PREGUNTES...